TELEFOON+31 499 421520
Respo Repair -
Respo repair vestigingen Vestigingen Direct contact
Respo repair vestigingen Noord-West Nederland Zwolle Amsterdam Den haag Rotterdam Utrecht Breda Lieshout Deventer

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. 1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeen- komst tussen Respo Repair Service B.V., hierna te noemen: “Respo”, en een Opdrachtgever waarop Respo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voor- waarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. 1.2  Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Respo, voor de uitvoering waarvan door Respo derden dienen te worden betrokken.

 3. 1.3  De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4.  

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. 2.1  Alle offertes en aanbiedingen van Respo zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbie- ding anders is vermeld. Voor offertes en aanbiedingen geldt een aanvaardingstermijn van 30 dagen, tenzij in de offerte of aanbieding anders is vermeld.

 2. 2.2  Respo kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. 2.3  De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangege- ven. Wordt de offerte of aanbieding uitgebracht aan een Opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna te noemen: “Con- sument”) dan zijn de in de offerte of aanbieding vermelde prijzen inclusief btw, tenzij anders aangegeven.

 4. 2.4  Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Respo daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Respo anders aangeeft.

 5. 2.5  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 6.  

Artikel 3 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. 3.1  Respo is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Respo ter kennis gekomen omstandig- heden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stel- len voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Respo kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 2. 3.2  Voorts is Respo bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Respo kan worden gevergd.

 3. 3.3  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Respo op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Respo de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 4. 3.4  Indien Respo tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot ver- goeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 5. 3.5  Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Respo gerechtigd tot vergoe- ding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 6. 3.6  Indien de Opdrachtgever zijn of haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet

  nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Respo gerechtigd de over- eenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, we?l tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 7. 3.7  In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surse?ance van betaling of faillissement, van beslag- legging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtge- ver niet langer vrijelijk over zijn of haar vermogen kan beschikken, staat het Respo vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Respo op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmid- dellijk opeisbaar.

 8. 3.8  Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uit- voering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 9.  

Artikel 4. Overmacht

 1. 4.1  Respo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever in- dien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. 4.2  Respo kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de over- eenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 3.  

Artikel 5. Betaling en incassokosten

 1. 5.1  Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door Respo aangegeven. Respo is gerechtigd om periodiek te factureren.

 2. 5.2  Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Op- drachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke han- delsrente ex 6:119a BW of –ingeval er wordt gecontracteerd met een Consument- de wettelijke rente ex 6:119 BW verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 3. 5.3  Respo heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Respo kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Respo kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incas- sokosten worden voldaan.

 4. 5.4  De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Respo verschul- digde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 5. 5.5  Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtin- gen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de factuurwaarde van de order, zulks met een minimumbedrag van € 90,--. In afwijking op het voorgaande geldt, ingeval de Opdrachtgever een Consument betreft en de vordering ten hoogste € 25.000,-- be- draagt, dat de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld als volgt:

 6.  

- over de eerste € 2.500,-- van de vordering bedraagt de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten 15% van de factuurwaarde van de order;

-  over de volgende € 2.500,-- van de vordering bedraagt de vergoeding voor buitengerechte- lijke kosten 10%;

-  over de volgende € 5.000,-- van de vordering bedraagt de vergoeding voor buitengerechte- lijke kosten 5%;

-  over de volgende € 15.000,-- van de vordering bedraagt de vergoeding voor buitengerechte lijke kosten 1%;

zulks met een minimumbedrag van € 40,--.

 

6.1 Al het door Respo in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van Respo totdat de Opdrachtgever alle (betalings) verplichtingen uit de met Respo gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

6.2 Het door Respo geleverde dat onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden door- verkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

6.3 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Respo veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Respo daarvan onmiddellijk op de hoogte te stel- len. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Respo ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Respo gerechtigd tot deze penningen. Opdracht- gever verbindt zich er jegens Respo bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6.4 Voor het geval Respo zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Respo en door Respo aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Respo zich bevinden en deze terug te nemen.

 

 

Artikel 7. Garantie en reclames

 

7.1 Tenzij schriftelijk anders door Respo aangegeven, geeft Respo op het door haar geleverde en/ of de door haar verrichte diensten geen garantie.

7.2 De Opdrachtgever kan een afgegeven garantie slechts e?e?nmalig inroepen.
7.3 Indien Respo een garantie heeft gegeven, komt deze te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/ of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Respo, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is

van omstandigheden waar Respo geen invloed op kan uitoefenen.
7.4 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het

moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Respo te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond na ontdekking daarvan schriftelijk aan Respo te worden gemeld. De Opdrachtgever dient Respo in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) on- derzoeken.

7.5 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.6 Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Op- drachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Respo opdracht gegeven heeft.

7.7 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ont- staan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Respo daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

7.8 Na verloop van een garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief ad- ministratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7.9 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorde- ringen en verweren jegens Respo en de door Respo bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 

8.1 Indien Respo aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

8.2 Respo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Respo is uitge- gaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.3 Indien Respo aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Respo beperkt tot maximaal e?e?nmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.4 De aansprakelijkheid van Respo is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8.5 Respo is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
8.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de

oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige pres- tatie van Respo aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Respo toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Respo is in geen geval aan- sprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.7 Respo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die bij de uitvoering van de overeenkomst aan het perceel en/of de zich daar bevindende goederen of te bewerken objec- ten van Opdrachtgever wordt toegebracht.

8.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de scha- de te wijten is aan opzet of grove schuld van Respo.

 

 

Artikel 9. Vrijwaring

 

9.1 De Opdrachtgever vrijwaart Respo voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Respo toerekenbaar is. Indien Respo uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Respo zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Respo, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Respo en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Respo partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

10.2 De rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Respo het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.